Један од општих принципа образовања и васпитања који систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле јесте једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социjалноj правди и принципу jеднаких шанси без дискриминациjе; Основни задатак школе jе да омогући квалитетно образовање и васпитање за свако дете и ученика, под jеднаким условима. За ученика коме jе услед социjалне ускраћености, сметњи у развоjу, инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеђуjе се отклањање физичких и комуникациjских препрека, прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана (члан 76, Закон о основама система образовања и васпитања).

Директор школе Милан Бајић дана образовао је и именовао Стручни тим за инклузивно образовање ОШ »Јосиф Панчић» почетком школске 2010-2011.године и он у промењеном саставу ради и у овој школској години. Чланови Тима су:

  • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
  • Наташа Бајковић, професор српског језика
  • Александра Обрадовић, професор физике
  • Јелена Илић, професор грађанског васпитања
  • Сандра Планић, професор разредне наставе
  • Споменка Марковић, професор разредне наставе
  • Милена Вукашиновић, психолог
  • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
  • Марија Николић, представник Савета родитеља (7-1)

Школске 2020/21. године акценат ће превасходно бити на изради ИОП-а 2 за ученике код којих индивидуализација и примена ИОП-а 1 нису дали адекватне резултате, избор и припрему  адекватних наставних материјала, с обзиром на другачију организацију наставе, на тражењу додатне помоћи и подршке од стране локалне самоуправе (сарадња са стручним лицама из других школа и институција) и других организација и установа које нам могу помоћи у подизању квалитета рада са децом којима је потребна додатна подршка, као и на пружању помоћи ученицима из нестимулативних средина у процесу што лакшег укључивања у образовни процес.

Ученици којима је потребна додатна подршка, а који ће у наредном периоду, на основу одлуке родитеља, пратити наставу на даљину, добијаће прилагођен наставни материјал преко Едмодо платформе. За ученике старијих разреда, који потичу из социјално депривираних средина, те нису у могућности да прате комбиновани модел наставе (тј. део који подразумева наставу на даљину) предвиђено је да, уз сагласност родитеља, буду укључени у непосредну наставу сваког радног дана. У сваком одељењу постоји група мања од 15 ученика што омогућава да ови ученици прате наставу без повећања предвиђеног броја ученика у једној учионици).