Због актуелне епидемиолошке ситуације реализација излета за ученике је одложена за друго полугодиште, уколико се за то стекну одговарајући  услови.

Екскурзије за ученике ће се, уколико епидемиолошки услови то дозволе, спровести у другом полугодишту, уз поштовање свих процедура за организацију и реализацију екскурзија.


Правци вишечасовних, једнодневних излета утврђени су на основу препорука и упутстава Министарства просвете као и захтева програмских садржаја, а на предлог одељењских већа и сагласност Савета родитеља.

Излети ће се реализовати само ако се обезбеди пристанак 70% родитеља и сагласност Министарства просвете. Дани у којима се реализују излети и екскурзије имаће карактер радних односно наставних дана.

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.