Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа за области предмета, руководиоци разредних већа, наставници који воде изборну наставу, педагог и психолог. Председник овог актива је Биљана Лазаревић, педагог.

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Стручни актив за развојно планирање

Чланови стручног актива за развојно планирање:

 • Маја Марковић, професор разредне наставе, руководилац стручног актива
 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичке културе
 • Тања Цапудер, професор разредне наставе
 • Оља Ташић, професор разредне наставе
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Валентина Антић, психолог
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Тамара Ољача, представник Савета родитеља (7-6)

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Координатор тима за школску 2020/2021.годину је психолог Милена Вукашиновић. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

 • Радмила Јовићевић, професор физичког и здравственог васпитања
 • Лидија Новаковић, професор биологије и ОС 7-2
 • Ивана Милисављевић, професор енглеског језика и ОС 6-6
 • Митослав Антонић, професор математике и ОС 5-6
 • Данка Петровић, професор ТИТ-а и ОС 8-2
 • Сара Кочески, професор физичког и здравственог васпитања
 • Марија Петровић, професор физичког и здравственог васпитања
 • Драгана Мирковић, професор разредне наставе и ОС 3-4
 • Јован Мицић, професор разредне наставе и ОС 4-1
 • Данијела Максимовић, професор разредне наставе и ОС 1-4
 • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
 • Драгана Јешић, професор биологије и помоћник директора школе
 • Марија Николић, представник Савета родитеља (7-1)

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2020/2021. годину је Данка Петровић, професор Технике и технологије. Чланови Тима за самовредновање су:

 • Данка Петровић, професор ТИО, руководилац Тима
 • Марија Протић, професор разредне наставе
 • Александра Бабић, професор разредне наставе
 • Ивана Јовановић, професор енглеског језика
 • Анђелка Вученовић, професор математике
 • Милица Живановић, професор математике
 • Славољуб Васић, професор технике и технологије
 • Лидија Јовчић, професор технике и технологије
 • Марија Петровић, професор физичког васпитања
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Драгана Јанковић, професор географије
 • Душица Филиповић Ђурђевић, представник Савета родитеља (4-3)

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање за школску 2020/2021. годину је Валентина Антић, психолог. Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
 • Наташа Бајковић, професор српског језика
 • Александра Обрадовић, професор физике
 • Јелена Илић, професор грађанског васпитања
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Марија Николић, представник Савета родитеља (7-1)

 

Тим за професионалну оријентацију

Тим за професионалну оријентацију у школској 2020/21. години чине:

 • Драгана Јанковић, професор географије и  ОС 8-1
 • Данка Петровић, професопр ТИТ-а и ОС 8-2
 • Љиљана Милојевић, професор физике и ОС 8-3
 • Марија Панић, професор енглеског језика и ОС 8-4
 • Весна Данкулов, професор српског језика и ОС 8-5
 • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичке културе и ОС 8-6
 • Милена Вукашиновић, координатор Тима
 • Валентина Антић, психолог
 • Биљана Лазаревић, педагог

 

Тим за професионални развој

Тим за професионални развој и стручно усавршавање у школској 2020/21. години чине:

 • Сандра Мирчић, професор разредне наставе, координатор
 • Снежана Милановић Лакић, професор разредне наставе
 • Милан Милојевић, професор ТИТ-а
 • Драгана Мирковић, професор разредне наставе
 • Татјана Филиповић, професор разредне наставе
 • Оља Ташић, професор разредне наставе
 • Сања Чуровић, професор физичког васпитања
 • Душица Филиповић Ђурђевић, представник Савета родитеља (4-3)

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за за обезбеђивање квалитета и развој Школе у школској 2020/21. години чине:

 • Гордана Симовић, професор разредне наставе, руководилац Тима
 • Драгана Ристић, професор ликовне културе
 • Ива Иванчевић Илић, професор разредне наставе
 • Катарина Танацковић, професор разредне наставе
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Марица Петковић, професор разредне наставе
 • Сузана Милаковић, професор разредне наставе
 • Марија Ковачевић, представник Савета родитеља (5-6)

 

Тим за за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2020/21. години чине:

 • Александра Обрадовић, професор физике, руководилац Тима
 • Славољуб Васић, професор ТИТ-а
 • Александра Бабић, професор разредне наставе
 • Марија Панић, професор енглеског језика
 • Маја Веселиновић, професор енглеског језика
 • Лидија Јовчић, професор ТИТ-а
 • Сара Кочоски, професор физичког васпитања
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Ивана Марковић, професор разредне наставе
 • Ана Плећевић, представник Савета родитеља (4-6)