Полазећи од досадашњих искустава и потреба ученика, уколико се за то стекну адекватни епидемиолошки услови, школа ће и ове године организовати наставу у природи, спроводећи целокупну процедуру по упутствима МПНТР.


Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности. Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање...).

Овај облик наставе организоваће се за млађе разреде (I-IV), а у оквиру разреда за она одељења која добију писмену сагласност родитеља ученика. Организатор ове активности биће директор и стручни актив за разредну наставу. Наставу у природи финансираће родитељи ученика. За ученике из породица слабијег материјалног стања, део средстава обезбедиће се гратис преко агенције.

Настава у природи ће се реализовати у периоду мај/јун 2023.године на следећим дестинацијама:

1/1, 1/3, 1/4 и 1/5 – Сребрно језеро

1/2 и 3/1-6 – Гоч

2/1-6 и 4/1, 4/2 и 4/4 – Златибор, Гостиље