Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа за области предмета, руководиоци разредних већа, наставници који воде изборну наставу, педагог и психолог. Председник овог актива је Биљана Лазаревић, педагог.

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Стручни актив за развојно планирање

Чланови стручног актива за развојно планирање:

 • Маја Марковић, професор разредне наставе, руководилац стручног актива
 • Катарина Танацковић, професор разредне наставе
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе
 • Данијела Бојковић, професор веронауке
 • Радмила Јовичевић, професор физичког и здравственог васпитања
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичке културе
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
 • Лена Стошић 7/1, представник Ученичког парламента
 • Филип Жугић, представник јединице локалне самоуправе
 • Тамара Ољача, представник Савета родитеља (8/6)

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

 • Марија Петровић, професор физичког и здравственог васпитања
 • Сања Чуровић, професор физичког и здравственог васпитања
 • Ивана Јовановић, професор енглеског језика
 • Љиљана Лазаревић Милојевић, професор физике
 • Славица Радојчић, професор биологије
 • Мирјана Ћукаловић, професор разредне наставе
 • Данијела Максимовић, професор разредне наставе
 • Милена Вукашиновић, стручни сарадник - психолог
 • Биљана Лазаревић, стручни сарадник - педагог
 • Драгана Јешић, професор биологије и помоћник директора школе
 • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
 • Оливера Мијаиловић - Јојић, представник Савета родитеља (6/2)
 • Емилија Јовановић 7/6, представница Ученичког парламента

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2021/2022. годину је Данка Петровић, професор Технике и технологије. Чланови Тима за самовредновање су:

 • Данка Петровић, професор ТИО, руководилац Тима
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Мирјана Димитријевић, професор географије
 • Лидија Јовчић, професор технике и технологије
 • Сања Глигорић, професор математике
 • Мирослав Стојановић, професор историје
 • Марија Ковачевић, представник Савета родитеља (6/6)
 • Мина Алексић 7/2, представница Ученичког парламента

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање за школску 2021/2022. годину је Милена Вукашиновић, психолог. Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 • Милена Вукашиновић, психолог, руководилац Тима
 • Валентина Антић, психолог
 • Мирјана Димитријевић, професор географије
 • Марија Панић, професор енглеског језика
 • Мирослав Стојановић, професор историје
 • Данијела Максимовић, професор разредне наставе
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Сузана Милаковић, професор разредне наставе
 • Марија Николић, представник Савета родитеља (8/1)

 

Тим за професионалну оријентацију

Тим за професионалну оријентацију у школској 2021/22. години чине:

 • Славољуб Васић, професор ТИТ, ОС 8-1
 • Лидија Новаковић, професор биологије, ОС 8-2
 • Мирослав Стојановић, професор историје, ОС 8-3
 • Ивана Јовановић, професор енглеског језика, ОС 8-4
 • Милосав Дабетић, професор француског језика, ОС 8-5
 • Игор Петковић, професор математике, ОС 8-6
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Валентина Антић, психолог, координатор Тима

 

Тим за професионални развој

Тим за професионални развој и стручно усавршавање у школској 2021/22. години чине:

 • Сандра Мирчић, координатор Тима
 • Маја Веселиновић, професор енглеског језика
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Љиљана Лазаревић Милојевић, професор физике
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Јован Мицић, професор разредне наставе
 • Невена Опалић, професор разредне наставе
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Ксенија Зорчић, представник Савета родитеља (1/1)

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за за обезбеђивање квалитета и развој Школе у школској 2021/22. години чине:

 • Гордана Симовић, руководилац Тима
 • Оља Ташић, професор разредне наставе
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Тамара Проданов, професор биологије
 • Драгана Дујовић, професор разредне наставе
 • Јован Мицић, професор разредне наставе
 • Наташа Ристивојевић - Рајковић, представник Савета родитеља (8/4)
 • Ања Мараш 7/2, представница Ученичког парламента

 

Тим за за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2021/22. години чине:

 • Александра Обрадовић, руководилац Тима
 • Славољуб Васић, професор технике и технологије
 • Мирослав Радић, професор технике и технологије
 • Милан Милојевић, професор технике и технологије
 • Оља Крстић, професор енглеског језика
 • Татјана Филиповић, професор разредне наставе
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Снежана Милановић Лакић, професор разредне наставе
 • Данијела Маљевић, представник Савета родитеља (6/3)
 • Ива Танасковић 7/3, представница Ученичког парламента