Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност најкасније 30.1.2022. године. Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе су поставиле основе за израду оперативног плана рада установе. Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се обавештава надлежна школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.

 

I Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу:

Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредан рад – I модел

1. Настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења првог циклуса.

Укупан број одељења је 24.

Просечан број ученика по одељењу је 28,33.

2. Трајање часова - 45 минута.

3. Распоред часова - сви предмети у првом циклусу оставрују се у непосредном раду, нема наставе на даљину ни за један предмет.

Обавезни предмети, изборни и сви остали облици ВО рада обављају по усвојеном распореду.

Школа ради у две смене, подела на парне и непарне разреде.

Прва смена почиње у 8.00, а друга у 14.00.

Одмори по 5 мин, а велики одмор 20 мин после другог часа.

 

II Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу:

Образовно-васпитни рад у школи кроз комбиновани рад – II модел

1. Настава се остварује са одељењима подељеним на А и Б - сва одељења другог циклуса.

Укупан број одељења је 24.

Просечан број ученика по одељењу је 27,96, односно 13,98.

2. Трајање часова - 45 минута.

3. Распоред часова - сви предмети у другом циклусу оставрују се у непосредном раду, нема наставе на даљину ни за један предмет.

Обавезни предмети, изборни и сви остали облици ВО рада обављају по усвојеном распореду .

Школа ради у две смене, подела на парне и непарне разреде.

Прва смена почиње у 8.00, а друга у 14.00.

Одмори по 5 мин, а велики одмор 20 мин после другог часа.

4. Нема кабинетске наставе, ученици једног одељења све предмете похађају у једној учионици.

Само ће се предмети Информатика и рачунарство и Техника и технологија одвијати у кабинету.

У радној седмици од 24. до 28. јануара 2022. године одељења од 5 до 8 разреда која наставу похађају по II моделу ће имати наставу: А група понедељак и среда, а Б група уторак и петак због ненаставног дана 27. јануара.

5. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу: Едмодо.

6. Школа ће се придржавати свих упутстава датих у вези спречавања ширења заразе вирусом Корона – дезинфекција руку и обуће пре улаза у школу, дозвољавање улаза само запосленим и ученицима (родитељи уз најаву).

Средства за дезинфекцију ће бити и у свакој учионици и испред сале за физичко  васпитање.

Тоалети - редовно снабдевање течним сапуном и папирним убрусима.

Учионице ће се проветравати за време сваког одмора, радне површине дезинфиковати за време великог одмора, као и између смена. Тоалети ће се чистити за време сваког часа,  а корпе за отпатке ће се празнити редовно

Родитељи доводе децу до улазних врата школе и ту их предају дежурним наставницима који их даље спроводе у учионице.

Сви запослени и ученици носиће маске све време. Сви запослени ће бити упознати са мерама спречавања уношења и преношења ковида у школи.

Ученици млађих разреда ће улазити на задњи улаз, улаз из дворишта, док ће ученици старијих разреда улазити на главни улаз.

Појачаће се дежурства наставника и свих запослених у школи.(на улазу, двориште као и по ходницима школе – нарочито за време одмора).

7. Родитељски састанци ће се одржати у просторијама адекватне величине, свечана сала, даљи контакти ће бити унапред најављивани или обављани преко телефона и рачунара.

8. Физичко и здравствено васпитање ће се, увек када време дозволи, одржавати у дворишту водећи рачуна о свим епидемијским мерама – удаљеност од 1,5 м, контакт смањен на минимум. У салама ће се избегавати колективни спортови. У млађим разредима настава физичког и здравственог васпитања биће организована тако да ученици раде вежбе које су прилагођене за рад са маскама.

Ученици ће се едуковати на часовима ОС, биологије, физичког и здравственог васпитања.

Постери са упутствима о правилном ношењу маски, хигијени руку и респираторних путева,држању дистанце на више места

Неће бити прослава, излета, окупљања, док је неповољна епидемијска ситуација.

9. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:

Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у току непосредног образовно-васпитног рада, а у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. Међусобном сарадњом наставника разредне и предметне наставника, а уз координацију стручних сарадника, анализираће се квантитативна и квалитативна ангажованост ученика у настави.

Перманентним прегледом Ес-дневника, пратиће се активности ученика и вредновање њихових постигнућа. Сарадњом са одељенским старешинама, родитељима и другим законским заступницима детета, пратиће се напредовање ученика, евидентирати евентуалне потешкоће у савладавању и усвајању наставних садржаја и понашању како би се могле планирати мере за превазилажење истих. Посебна пажња биће посвећена праћењу адаптације ученика 1. и 5. разреда.

10. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:

Рад са ученицима који наставу прате по ИОП-у и уз примену мера индивидуализације, биће праћен разменом информација на састанцима Тимоваза пружање додатне подршке ученицима, који ће планирати индивидуални рад са ученицима (непосредно или онлајн) и сарађивати са родитељима(повратне информације о раду, размена материјала и процена прилагођености матерјала за потребе ученика).

С обзиром на то да нашу школу похађа известан број деце ромске националне заједнице,посебна пажња ће се посветити праћењу постигнућа тих ученика због специфичне породичне и социјалне ситуације. Због техничких немогућности, за ове ученике биће обезбеђен папирни материјал.

11. Продужени боравак - организације на дневном и недељном нивоу:

Настава у продуженом бораваку почиње после 4. часа (11.30h) и траје до 17h када деца наставу похађају пре подне, или од 7.00 до 13.00, када похађају после подне.

Укупан број група продуженог боравка: 6

Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:180

Храна у трпезарији уз хигијенске услове, држање растојања од 1 м, деца по групама долазе у трпезарију.

Ученике ће преузимати родитељи испред улаза школе, по дете ће отићи запослени који је задужен за тај посао.

12. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):

У сарадњи са настаницима разредне и  предметне наставе директор истручни сарадници ће континуирано пратитии анализирати примену наставних  материјала, који ће се користити  у непосредном раду са ученицима и путем изабране платформе – EDMODO. Прегледом Eс-дневника вршиће се увид у евиденцију о реализованим часовима, активностима ученика, плановима рада наставника коришћеним материјалима итд.

 

Директор,
Милан Бајић