Поштовани родитељи будућих првака, све информације о упису деце у 1. разред можете да прочитате у опширнијем тексту или у менију Актуелно/Прваци.


Савет родитеља школе чини по један представник родитеља свих одељења. Члан Савета родитеља је и представник родитеља ученика са сметњама у развоју. Представници одељења расправљају и помажу у решавању свих битних питања из живота и рада школе. Досадашња искуства у раду школског Савета врло су позитивна, а у току ове школске године, Савет ће се бавити и расправљати о следећим питањима:

 • Конституисање новог Савета родитеља школе
 • Разматрање Годишњег извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе у школској 2021/2022. години
 • Разматрање Годишњег плана рада школе за 2022/2023.
 • Извештај о раду Савета родитеља у протеклој години
 • Договор око новчаних потраживања од ученика (осигурање ученика, претплата за штампу, културно-забавне активности)
 • Информација  о пренетим средствима за екскурзије од претходне шк.год.
 • Избор представника Савета за Стручни актив за развојно планирање, локални Савет родитеља и друге тимове у школи
 • Разматрање предузетих мера превенције и заштите и организације образовно-васпитног процеса
 • Резултати уписа ученика 8. разреда у средње школе
 • Разматрање и усвајање Плана рада Савета за 2022/2023.годину
 • Договор око наставка активности помоћи родитеља школи, анализа досадашњих искустава и ефеката
 • Извештај о успеху и понашању ученика на крају првог класификационог периода школске 2022/2023.године
 • Разматрање успеха успеха ученика на крају првог полугодишта и предлог мера за унапређење васпитно образовног рада
 • Остваривање програма професионалне оријентације
 • Извештај о здравственом стању ученика
 • Избор уџбеника за школску 2023/2024. годину
 • Задовољство родитеља програмом сарадње са породицом (анкета), сугестије за наредно полугодиште
 • Избор правца екскурзија и рекреативне наставе за школску 2023/2024.годину
 • Разматрање успеха ученика на трећем класификационом периоду
 • Разматрање предлога изборних предмета и СНА за идућу шк.годину
 • Прослава матурске вечери за ученике 8.разреда
 • Разматрање извештаја о реализацији наставе у природи и излета ученика
 • Разматрање резултата ученика на такмичењу у току године
 • Разматрање успеха ученика на крају школске године
 • Извештај о самовредновању квалитета рада установе у току 2022/2023. год.
 • Запажања чланова Савета о раду школе, предлози и сугестије за наредну школску годину